Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie
 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (kliknij aby zapoznać się z treścią informacji)

architekt Maciej Olczak | dom w Górach Opawskich
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info
zobacz nasze      
najnowsze            projekty na  >>>
 


 

odwiedź nasz profil na Instagramie żeby zobaczyć nad czym aktualnie pracujemy i jak to robimy, kliknij poniżej >>>


Zasady przetwarzania danych osobowych - informacjaZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przedkładam poniższą informację, która spełnia obowiązek wynikający z powyższego rozporządzenia.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak z siedzibą: 91-357 Łódź, Smolika 22, filia: 05-505 Błonie, Podgrzybkowa 6, NIP: 947-184-42-51, REGON: 473081785

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Olczak.

3. Z Administratorem można kontaktować się: e-mail: poczta@olczak.info , tel. 502-182-114 lub pisemnie:  OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak,  05-505 Błonie, Podgrzybkowa 6

4.  Jeśli zlecacie Państwo OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak opracowanie projektu to: Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem zawarcia i realizacja umowy lub zlecenia polegającego no opracowaniu projektu architektonicznego i zleceniem innych opracowań niezbędnych do przygotowania pełnego projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z zawartą umową pisemną, ustną lub zleceniem zawartym w formie pisemnej, ustnej lub drogę elektroniczną, komunikacja celem realizacji powyższego zlecenia z Państwem pracowników,współpracowników i kontrahentów Administratora w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej.

5.  Jeśli kontaktujecie się Państwo z OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych, osobiście lub pisemnie w celu uzyskania informacji, oferty lub przekazania informacji lub oferty, a także w innych sprawach nie wyszczególnionych w poniższym dokumencie wówczas celem przetwarzania danych osobowych jest odpowiedź i komunikacja z osobami kontaktującymi się z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu:
-udzielenia niezbędnych informacji osobie kontaktującej się,
-przygotowaniu i przekazaniu oferty dotyczącej zapytania osoby kontaktującej się,
-komunikacji z osobą kontaktującą się,
-nawiązania relacji z osobą kontaktującą się.
Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, informacje dotyczące planowanej inwestycji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, w przypadku nieudostępnienia wszystkich istotnych w danych okolicznościach danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy.
Okres przechowywania danych: tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.
Jeśli w celu udzielenia odpowiedzi lub informacji, czy też przygotowania oferty konieczne będzie przekazanie Państwa danych osobowych pracownikom, współpracownikom i kontrahentom Administratora w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej to zostaną one przekazane w zakresie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi osobie komunikującej się, której dane osobowe będą przetwarzane.

5.Jeśli zlecacie Państwo OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak opracowanie projektu to:  W celu realizacji opracowania objętego zleceniem przetwarzane będą następujące dane osobowe: imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i korespondencyjny,  nr PESEL, REGON i NIP, numer telefonu, adres e-mail,  adres miejsca realizacji inwestycji objętej zleceniem, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia, a także te przekazane w przez Państwa Administratorowi w formie ustnej, pisemnej lub drogą elektroniczną.

6. Jeśli zlecacie Państwo OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak  opracowanie projektu to: Odbiorcami danych, którym Administrator je przekaże będą:
-instytucje upoważnione z mocy prawa,
-organy administracji, spółki, osoby fizyczne i inne podmioty, z którymi Administarator będzie kontaktował się w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznie w celu uzyskania niezbędnych zgód, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do opracowanie zleconego projektu i uzyskania pozwolenia na budowę,
-kontrahenci, współpracownicy i pracownicy Administratora, którym powierzy wykonanie części opracowania objętego zleceniem w tym: projektanci konstrukcji, projektanci instalacji, geolog, geodeta, autor charakterystyki energetycznej, projektant drogowy, projektanci przyłączy i sieci, projektanta wnętrz, kosztorysant i inne podmioty jeśli ich udział w opracowaniu będzie wynikał z treści zlecenia,  przy czym podmioty te będą przetwarzały dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

7. Jeśli zlecacie Państwo OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak opracowanie projektu to Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niezwiązanym z opracowaniem projektu budowlanego.

8. Jeżeli zlecacie Państwo OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak opracowanie projektu to jeśli zawarta umowa lub zlecenie nie stanowią inaczej to udzielacie Państwo zgodę Administratorowi na zamieszczenie na stronie internetowej Administratora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych wizualizacji i zdjęć obiektu objętego zleceniem lub umową oraz podania jego adresu. Powyższe publikacje nie będą zawierały Państwa danych osobowych t.j. imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i korespondencyjny,  nr PESEL i NIP, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunku.

9. Jeśli jesteście Państwo kontrahentem lub przedstawicielem kontrahenta, współpracownikiem lub pracownikiem OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak to celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy oraz utrzymywanie relacji. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych, współpracowników i pracowników Administratora następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. umożliwienia komunikacji i utrzymywania relacji z kontrahentem, współpracownikiem i pracownikiem jak również wykonywania umowy. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, dane rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymywania relacji z kontrahentami. Udostępnianie danych osobowych jest konieczne celem utrzymywania relacji lub zawarcia/realizacji umowy, gdy relacja już istnieje (lub gdy umowa zostaje zawarta) z osobą fizyczną. W przypadku osób, które reprezentują osobę prawną, podanie ich danych nie jest konieczne, jednakże umożliwia ono kontakt z Administratorem.
Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

10. Jeśli jesteście Państwo kandydatem do pracy w OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak to celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dla potencjalnych pracowników. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy następuje w związku z zamiarem zawarcia umowy lub na podstawie ich zgody. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia. Przetwarzane będą również inne dane podane przez kandydata na pracownika.
Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podczas dalszych rekrutacji: do 5 lat.

11. Jeśli zamierzacie Państwo podjąć współpracę z OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak to celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia rozmów i negocjacji  prowadzących do zawarcia umowy i wykonywania zleceń dla OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak na podstawie umów cywilnoprawnych. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów następuje w związku z zamiarem zawarcia umowy lub na podstawie ich zgody. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe udzielenie zlecenia. Dane konieczne do przeprowadzenia rozmów i negocjacji oraz udzielenia zlecenia to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia. Przetwarzane mogą być również inne dane podane przez kandydata na współpracownika np. jego wizerunek (zdjęcie w CV).
12. Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podczas dalszych rekrutacji: do 5 lat.

13. OPS Olczak Projekt Studio, Maciej Olczak prowadzi również marketing własny i w związku z tym przetwarza dane osobowe. Celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z odbiorcami, prowadzenie witryny internetowej oraz kont na portalach społecznościowych, promowanie własnej działalności, prezentacja wykonanych projektów i zdjęć zrealizowanych na ich podstawie budynków, składanie ofert, jak również korespondencja na temat bieżącej działalności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, bądź uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, utrzymywaniu relacji z osobami, których dane dotyczą oraz udzielaniu im niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w celu umożliwienia wysyłki korespondencji oraz kontaktu z osobami zainteresowanymi.
Okres przechowywania danych: do momentu wycofania zgody lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

14. We wszystkich powyższych przypadkach dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom, z którymi Administrator jest powiązany, i ich kontrahentom (i ich przedstawicielom), jak również partnerom biznesowym i usługodawcom Administratora, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem danych osobowych i zgodnie z jego poleceniem.

15. We wszystkich powyższych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej w filii Administratora w pomieszczeniu zabezpieczonym instalacją alarmową i objętym monitoringiem firmy Konsalnet. Dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane będą na serwerze zabezpieczonym hasłem oraz na dyskach twardych stacji roboczych Administratora zabezpieczonych hasłem.

16. We wszystkich powyższych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania danych osobowych do czasu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa.

17. We wszystkich powyższych przypadkach Przysługuje  Państwu prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
-żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
-żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
-wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

18. We wszystkich powyższych przypadkach Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

19. We wszystkich powyższych przypadkach  Państwa Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w formie ustnej, elektronicznej lub pisemnej. Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, niż osoba, której dotyczą, oznacza to, że Administrator otrzymał je od innych podmiotów, z którymi jest powiązany, jego kontrahentów (i/lub ich przedstawicieli), z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł.

20. Jeśli realizacja powierzonego zadania będzie tego wymagała to Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zaś na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską.

21. Administrator na swoich stronach internetowych  w tym: olczak.info, 200m2.pl, 25m2.pl i innych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, tzn jego telefonie, komputerze, tablecie, itp. Administrator może zbierać dane dotyczące wizyty użytkownika takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego, itp. Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom lepszego działania Strony, np: dostosowania oferty do potrzeb i preferencji użytkownika, prowadzenia statystyk, sprawniejszego działania Strony, krótkotrwałego zapamiętywanie jego ustawień i wyborów, badanie popularności poszczególnych zakładek i opublikowanych na stronie projektów.
Używając Strony użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez Administratora plików cookies, użytkownicy mają możliwość ich zablokowania w ustawieniach swojej przeglądarki. Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika, a więc korzystając ze Strony użytkownik zgadza się na używanie plików cookies. Przez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej użytkownik ma prawo zablokować automatyczne przechowywanie plików cookies przez Administratora i odpowiednio do swoich potrzeb skonfigurować wykorzystywanie plików cookies przez Stronę.

22. Niniejsza informacja będzie aktualizowana i udostępniana na stronie internetowej w obowiązującej wersji.                     

  


Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie
 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (kliknij aby zapoznać się z treścią informacji)
 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info